Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Chức năng nhiệm vụ

 04/09/2016  43679

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1. Chức năng

Viện Nghiên cứu Kinh tế & Phát triển Nguồn nhân lực có các chức năng sau:

Thứ nhất, chức năng nghiên cứu khoa học công nghệ: Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo và dịch vụ công của Nhà trường; nghiên cứu, hợp tác khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tư vấn, cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học  trong lĩnh vực phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Nhà trường; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.

Thứ hai, chức năng đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực: xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho các đối tượng có nhu cầu thuộc lĩnh vực phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Nhà trường; hợp tác trong và ngoài nước để triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cho các đối tượng trong và ngoài Trường trên các lĩnh vực được pháp luật cho phép; thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực cho các đơn vị, tổ chức. 

2. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

- Nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.

- Các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao. 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN