Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức

 04/09/2016  45175

CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

           I. Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu Kinh tế & Phát triển Nguồn nhân lực 

           Cơ cấu tổ chức của Viện NCKT&PTNNL bao gồm:

            * Ban Lãnh đạo Viện (Viện trưởng và các Phó Viện trưởng).

            * 03 bộ phận chức năng:

            1. Bộ phận Hành chính.

            2. Bộ phận Đào tạo.

            3. Bộ phận Nghiên cứu Khoa học.

            II. Danh sách CBVC Viện Nghiên cứu Kinh tế & Phát triển Nguồn nhân lực

DANH SÁCH CBVC VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Vũ Quỳnh Nam

 Phó Viện trưởng phụ trách

0967.369.678

quynhnam.tueba.edu.vn

2

PGS.TS. Trần Đình Tuấn

Nghiên cứu viên

0913.584.685

trantuankt@gmail.com

3

ThS. Bế Hùng Trường

Nghiên cứu viên

0915.213.777   behungtruong@gmail.com

4

ThS. Cù Phúc Thành

Nghiên cứu viên

0392.947.584

phucthanhcu@gmail.com


BÀI VIẾT LIÊN QUAN